Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla przedsiębiorstw społecznych (Warszawa)

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że przedłuża do dnia 11.02.2020r. nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać w dniach 03 – 11.02.2020r.

Jednocześnie Urząd informuje, że uległy zmianie zapisy wyjaśnień do priorytetu nr 5 znajdujące się w materiale „Informacje dla pracodawców”

Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2020 r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Obowiązujące w 2020 r. dokumenty można pobrać poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2020 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet tzw. “puli ministra” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.

Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2020 r.

UWAGA! W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 3.882.500,00zł., przy bardzo dużym zainteresowaniu pracodawców tą formą wsparcia, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, urząd wprowadził ograniczenia w zakresie finansowania wskazane w §7 Zasad.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, kfs@up.warszawa.pl, tel. (22) 837 23 76

Źródło oraz szczegóły (zasady, wniosek itd.): Urząd Pracy m. st. Warszawa – https://warszawa.praca.gov.pl/-/8356276-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl